Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN e-sklep STEPIM

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego e-sklep STEPIM, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

e-sklep STEPIM jest sklepem internetowym należącym do STEPIM Sp. z o.o.

Sprzedawca :

STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

04-674 Warszawa

Lebiodowa 27K

Przedsiębiorca są jest wpisany do KRS pod numerem 0000587532.

NIP 952 214 11 29

Sklep :

sprzedaż internetowa jest prowadzona w e-sklep STEPIM, pod adresem https://www.sklep.stepim.pl

Twoje konto :

konto użytkownika posiadające unikalną nazwę - adres e-mailowy to konto będące zbiorem zasobów na którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach e-sklep STEPIM

Klient :

użytkownik internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary wystawiane przez Sprzedawcę w e-sklep STEPIM. Klientem e-sklep STEPIM może być konsument, przedsiębiorca, osoba fizyczna i osoba prawna.

Kontakt do Sprzedawcy :

e-sklep STEPIM prowadzi sprzedaż detaliczną on line. Zamówienia są przyjmowane poprzez: www.sklep.stepim.pl drogą e-mailową: boutique@sklep.stepim.pl

Towar :

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji zgodnie z Regulaminem.

Gwarant :

podmiot udzielający gwarancji.

Ceny :

ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, to znaczy że zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT.

Podawane ceny są cenami sprzedaży dla Klienta.

Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki zamówienia, wagi i objętości przesyłki.

Podane ceny produktów są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub Faktura VAT w zależności od zgłoszenia Klienta.

Akceptowane formy płatności :

Klient posiada możliwość wyboru formy płatności.

Akceptujemy następujące formy płatności :

  • przelew – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami transportu, przed realizacją złożonego i potwierdzonego zamówienia. Wpłaty należy dokonać w okresie ważności Faktury Proforma.

  • przekaz pocztowy wpłąta na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami transportu, przed realizacją złożonego i potwierdzonego zamówienia.Wpłaty należy dokonać w okresie ważności Faktury Proforma.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta:

PL 89 1600 1462 1845 9246 6000 0001

STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 04-674 Warszawa Lebiodowa 27K

Termin realizacji zamówienia :

Przy produktach wystawionych do sprzedaży w e-sklep STEPIM podawana jest dostępność towarów. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Wyjątek mogą stanowić zamówienia na towar aktualnie niedostępny, wówczas przy produkcie jest informacja - Towar na zamówienie.

W tym przypadku termin realizacji może zostać wydłużony przez Sprzedawcę ( w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni) o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Z uwagi na indywidualny charakter oferowanych towarów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

Odbiór towaru musi zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem w przypadku odbioru osobistego od Sprzedawcy lub odbiór towaru jest rejestrowany przez firmę kurierską, która dostarcza towar. Z chwilą pokwitowania odbioru lub dostarczenia towaru przez firmę kurierską na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

Dostawa towarów :

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Klient posiada możliwość wyboru sposobu dostawy towaru. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub odbioru osobistego z siedziby Sprzedawcy.

Koszty dostawy ponosi klient. Koszty wysyłki (dostawy ) naliczane są zgodnie z cennikami firm kurierskich i zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy, od wybranej formy płatności. Dla przesyłek o wadze powyżej 30 kg koszt dostawy uzależniony jest : od wagi i odległości miejsca dostawy od siedziby Sprzedawcy. Zamówione produkty wysyłamy firmą kurierską.

Aktualne koszty dostawy prezentowane są w zakładce Koszty Dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy jest możliwy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.

Przy odbiorze osobistym przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę inną aniżeli przewoźnik, towar wydawany jest w opakowaniach jednostkowych. Załadunek towaru w takim przypadku jest po stronie Klienta.

Dla towarów łatwo tłukących się ( szkło, ceramika, porcelana itp. ) Sprzedawca zaleca wysłanie towaru z adnotacją ostrożnie i jako przesyłka niestandardowa. Wszystkie wysyłki są ubezpieczone przez Sprzedawcę.

Informacje o kosztach dostawy znajdują się przy danym towarze. Klient dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru, w tym transportu zwrotnego.

Cechy świadczenia :

Towary oferowane w sklepie internetowym e-sklep STEPIM są fabrycznie nowe , wyprodukowane zgodnie ze standardami producenta oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sklep internetowy oferuje także produkty z ekspozycji, które mogą posiadać wady, które opisane są w opisie produktu.

Odpowiedzialność za jakość świadczenia :

Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonego towaru zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Prawo odstąpienia od umowy :

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz Konsumenta, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną ).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy droga elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.stepim.pl .

Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości , Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( na przykład poczta elektroniczną ).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę )

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania świadczących o innym wykorzystaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

W ciągu 2 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący sprzedaż np. faktura korygująca. Oryginał i kopia dokumentu korygującego sprzedaż  zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię dokumentu korygującego sprzedaż. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów :

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Formularz odstąpienia od umowy

 Koszty zwrotu zamówionego towaru :

Koszt zwrotu zamówionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Z uwagi na charakter towaru, towar powinien być zapakowany i odesłany do Sprzedawcy w ten sam sposób jak został dostarczony. 

Gwarancja :

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancją objęte są jedynie te towary, na które ich producenci udzielili gwarancji.

Okres i zasady odpowiedzialności gwaranta dla danego towaru widnieje w jego opisie ma stronie internetowej sklepu lub jest podawany na żądanie. Dokument gwarancji towaru, który jest nią objęty będzie każdorazowo załączany do produktu.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

Reklamacja :

Klient w zależności od jego statusu prawnego może reklamować towar w oparciu o uprawnienia wynikające z :

  • rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

  • z gwarancji regulowanej treścią dokumentu gwarancyjnego

Klient składa reklamację w zależności od jej podstawy do gwaranta ( z gwarancji ) albo do Sprzedawcy ( z tytułu rękojmi ).

Reklamując towar u Sprzedawcy ( z tytułu rękojmi ) należy przesłać go na adres wskazany przez pracownika sklepu pokrywając koszt przesyłki. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży ( fakturę VAT dokumentującą sprzedaż reklamowanego towaru lub paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż reklamowanego towaru ). W reklamacji Klient winien określić żądanie dotyczące sposobu załatwienia reklamacji w ramach reżimu prawnego regulującego postępowanie reklamacyjne.

Uszkodzenia materiału w trakcie transportu :

Zawsze przed odebraniem przesyłki z towarem za pośrednictwem firm kurierskich należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Komunikacja :

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą bezpośrednio w siedzibie STEPIM Sp. z o.o., e-mailowo i telefonicznie. Opłaty za połączenia telefoniczne do Sprzedawcy są zgodne z opłatami wybranego operatora.

Sprawy sporne :

W sprawach spornych Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych :

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów ( realizacji zamówienia ).

Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia ogólne :

Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.sklep.stepim.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawierania umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą zapłaty przez Klienta za zamówienie.

Składając zamówienie, Klient oświadcza że zapoznał się z treścią Regulaminu e-sklep STEPIM i akceptuje jego postanowienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl